BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÒNG 1 VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA VÒNG 1 VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ [...]